Deklarationer/Servitutter

De væsentligste deklarationer og servitutter for området under Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs

Denne side og links viser et overblik over deklarationer og servitutter men det er ikke udtømmende.

Se to kort som viser ejerforhold og servitutter i grundejerforeningens område (klik her)

Historisk redegørelse for  fredningsbestemmelser tinglyst for grundejerforeningens område

Den egentlige udstykning af grundejerforeningens område blev påbegyndt i 1934 af jorder, der tilhørte Aktieselskabet Dragsholm.

I 1934-1942 blev der tinglyst deklarationer med bestemmelser om bebyggelse, benyttelse og udstykning mm. for området “Skoven” og de dele af Næsset, der omfatter kyststrækningen mod vest og sydvest fra Birkeberg til Næbbet samt et område nord for Næsvej  mellem Plateauet og Næbbet.

Efter initiativ fra en kreds af lodsejere, som protesterede mod udstykningsplanerne, blev resten af Næsset fredet og reguleret ved deklaration af 7. april 1943 med bestemmelser om udstykning, bebyggelse, adgang og bevarelse af naturområder.

I forarbejder til en supplerende fredning for Ordrup Næs, jf. Overfredningsnævnets beslutning af 15. marts 1978,  blev det besluttet at udtage Langagre af “1943 fredningen” mod, at der blev udarbejdet og vedtaget en lokalplan, der regulerede udstykning, bebyggelse samt bevarelse af naturområder.

Lokalplanen (Lokalplan 6) kom til at omfatte hele Ordrup Næs frem til Røglevej og blev vedtaget i 1981. Den 25. juli 1986 blev tinglyst supplerende fredning for kysten rundt om Ordrup Næs ned til Birkeberg, samt for Næbbet, Plateauet og Næsgårdens mark (område F).

Hermed links til en summarisk gengivelse af indholdet i deklarationerne i kronologisk rækkefølge og til de vigtigste af originalteksterne, som også indeholder de relevante kort:

Oversigt over deklarationerne (klik her)
1943 deklarationen  (klik her)
1969 deklarationen  (klik her)
Lokalplan 6 (klik her)

Kendelser vedr. P-plads på Ordrupnæs

Vedhæftet to kendelser fra Fredningsnævnet for Vestsjællands amt. nordlige fredningskreds stemplet 31 jan. 1974 og Overfredningsnævnet stemplet 19 Marts 1986

(1974) og (1986)

Hvornår har du sidst kigget i tingbogen?
Det er blandt grundejerforeningens formål og opgaver at “håndhæve og forsvare alle de gennem årene tinglyste fredningsdeklarationer og servitutter på området”. Se Vedtægter på hjemmesiden.

På de allerfleste af grundene i grundejerforeningen er der f.eks. tinglyst en servitut på den enkelte ejendom, som bl.a. indebærer, at grunden ikke må udstykkes i mindre parceller end 3/4 tønder land. I en enkelt af disse servitutter er grundejerforeningen udtrykkeligt gjort påtaleberettiget. Se 1943 deklarationen.

Påtaleretten for disse servitutter blev i 1953 i almindelighed overdraget til Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, nu Fredningsnævnet for Vestsjælland. Se dokument hvoraf det fremgår, at Fredningsnævnet i en række sager beder vores grundejerforening om en udtalelse.

Grundejerforeningen har hidtil fulgt en linje om ikke at anbefale udstykninger i strid med servitutterne, når vi anmodes om en udtalelse. Vi har ingen intentioner om at ændre denne praksis, som sikrer bevarelsen af det særlige naturmiljø i Kårup Skov og Ordrup Næs.

Udover disse servitutter gælder den generelle lovgivning, som vi hver især som grundejere har et ansvar for at kende og følge. I vores område, der præges af nærhed til kyst og mange fortidsminder, er især følgende relevante:

Der er også regler, som mere konkret beskytter naturen, og som er relevante, hvis man f.eks. vil fælde et træ, hvor der bor en fugl: Se dette link.

Kontakt de relevante statslige myndigheder (f.eks. Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen) eller Odsherred Kommune, f.eks. ved byggeprojekter, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for din ejendom. Start med tingbogen, så er du godt på vej.

Retningslinjer for trapper til stranden

Grundejerforeningens bestyrelse har udarbejdet nedenstående retningslinjer som udgangspunkt for sin behandling af sager om trapper.

Hvor bestyrelsen har kompetence (bl.a. hvor Grundejerforeningens arealer er involveret, eller hvor Grundejerforeningen har kompetence i henhold til servitutter, lokalplan eller andet), eller hvor bestyrelsen i øvrigt måtte blive konsulteret, vil bestyrelsen følge disse retningslinjer:

  • Eksisterende trapper og almindelig, løbende vedligeholdelse af disse respekteres.
  • Bestyrelsen vil generelt modsætte sig udvidelse og opgradering af eksisterende trapper.
  • Bestyrelsen vil håndhæve gældende servitutter efter en ordlydsfortolkning.
  • Bestyrelsen er generelt positiv overfor reetablering af ødelagte trapper i samme udførelse, omfang og udtryk som den ødelagte trappe, hvis man kan antage, at reetablering kan ske, uden risiko for fremtidige ændringer af topografien. En sådan risiko kan fx. bestå i, at retableringen antages at indebære forøget risiko for fremtidig sammenstyrtning på klintestrækninger.
  • Byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen kræver offentlig tilladelse, som det påhviler den, der ønsker at udføre byggeriet at indhente. Bestyrelsen vil generelt ikke være positiv over for trappe-etableringer, -udvidelser eller -arbejder, der er i konflikt med beskyttelsen iht. strandbeskyttelseslinjen. Bestyrelsen vil som udgangspunkt hævde dette synspunkt ved at bringe sager op for relevante myndigheder.
  • Beboerne opfordres til at være opmærksomme på, hvem der ejer den skrænt, trappen er opført på, så man kan søge tilladelse til genopførelse de relevante steder. Grundejerforeningen kan i den forbindelse bistå med oplysninger om ejerforhold.

et dejligt sted i bakkerne (billede taget af Kirsten Møller)