Værd at vide

Foto: Louise Harboe

Japansk  Pileurt
Bestyrelsesmedlem  Henrik Harboe ses her med en økse for at vise at vi skal gøre alt for at den invasive japanske pileurt ryddes.

Pileurten er som man kan se meget smuk, men den fortrænger al anden vegetation. Sprøjtning med roundup virker meget lidt, væksten er så voldsom at den kan ødelægge fundamenter og veje. 

I mange år har Skovstien til stranden mellem Skjærkjær og Birkeberg været stadig vanskeligere at passere, fordi japansk pileurt har bredt sig mere og mere. 

Støder du på pileurt i vores område, bør den straks fjernes og destrueres, men pas på rester af stængler og rødder, idet blot 1 cm lange stykker kan slå rod igen. 

Kontakt Hans Peter Busk, mobil 22 52 01 17 eller Henrik Harboe, mobil 40 14 91 13, hvis du har brug for råd. Se mere om Pileurt i grundjerforeningens beretning for 2019.

Ålegræs
Der er forskel på ålegræs og tang! Der er fra flere sider stillet spørgsmål om de mængder af ålegræs, der i sommer er skyllet ind på flere strækninger af strandene i Nekselø bugten. Hermed en kort redegørelse for baggrunden og konsekvenserne af græs-dyngerne.

På Næbbet igen flere gøgeurt
Takket være rydninger, der har givet plads og lys til den totalfredede gøgeurt, kan vi nu igen glæde os over, at der er endnu flere af den sjældne blomst. Husk det er forbudt at plukke den fredede gøgeurt. Heldigvis trives den fredede gøgeurt rigtig godt igen på Næsset

Færdsel på Næbbet – må kun foregå til fods
Husk at det kun er tilladt at færdes til fods på Næbbet og det samme gør sig gældende for kyststrækningerne og plateauet. Det fremgår af fredningbestemmelserne samt lokalplan nr. 6, Ordrup Næs fra 1980.

MOL-projektet og foreningen VOKS
Motions-Oplevelses- og Legemiljøer (MOL-projektet) for alle aldersgrupper i Kårup Skov – Næsskovsdelen- er nu en realitet. De er etableret af foreningen VOKS. Tre miljøer er det foreløbigt blevet til – Eventyrdalen, Sletten og Træningsmiljøet – og to vandrestier – Eventyrstien ( hvid sti ) og Orehøjstien ( gul sti ). Midt september 2019 blev der afholdt sensommerdag og installationerne vedligeholdt  og Skovrider Jens Peter Simonsen Naturstyrelsen Vestsjælland fortalte om hvad der sker i skoven. Gå ind og kig i skoven.

Kort over området og miljøerne kan fås ved informationstavlen i Ordrup By ved busstoppestedet og i foldeholdere inde i skoven. De kan også downloades fra VOKS hjemmeside www.Kaarupskov.dk.

Du kan støtte foreningens arbejde ved at blive medlem. Det koster 50 kr. årligt.

Mageskiftet trukket tilbage
Odsherred Kommune modtog i 2017  en henvendelse fra Peter Treschow, som ønskede at mageskifte en del af matriklen, bestående af det ca. 4,5 ha store naturareal ”Plateauet”, – det vi kalder “Engen” med en del af det kommunale areal på Lånehøjmarken, det vi kalder “Aspargesmarken” matr. nr. 4æc, Ordrup By, Fårevejle – et ca. 3,6 ha stort areal vest for P-pladsen ved Lånehøj. Ansøgningen er trukket tilbage, og Odsherred kommune gør derfor ikke yderligere i sagen.

Hunde i snor
”Min hund er opdraget ordentligt, og gør ingen fortræd”. Sådan er holdningen hos mange, der har hund. Heldigvis er langt de fleste hunde velopdragne.

Men desværre er der andre, som ikke kan styres, når de opdager der er vildt eller andre dyr i nærheden. På strandrensdagen et år fandt vi et rådyrlam liggende dødt i marhalmen på stranden. Det var tydeligt for de strandrensningsfolk, der så det, at det var blevet skambidt af en hund. Derfor: hold altid hunden i snor på stranden, i skoven og ikke mindst på Næbbet  og plateauet med får og lam. Vær et godt eksempel for andre.

Næsgården
Ejerne af Næsgården har orienteret Grundejerforeningen om at de har fået dispensation fra Kystdirektoratet til at placere landbrugsbyggeri, adgangsvej og have inden for Strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 8db Ordrup By – det vi populært kalder Loenhøjmarken. Der er tale om en placering af en mindre landbrugsejendom med to bygninger på hver 100 og 180 m2 og en have på 5000 m2. Dispensationen gælder alene placeringen inden for den gældende Strandbeskyttelseslinie på 300 M – til ca. 150 meter fra vandet. Kystdirektoratet deler ejernes opfattelse af at denne placering er den mest skånsomme i forhold til den landskabelige oplevelse af kysten og gravhøjene på marken. Grundejerforeningen har over for ejerne og på generalforsamlingen givet udtryk for vor holdning. Ejeren har ret til at opføre en landbrugsejendom efter at Næsgården med hovedbygning og lader er revet ned jF. Lokalplan 6. Set i dette lys finder bestyrelsen det særdeles vigtigt at den nye landbrugsbygning med tilkørselsvej bliver placeret så skånsomt som vel muligt i landskabet. Den valgte løsning og med tilkørselsvej gennem kommunens areal fra Næsvej er at foretrække frem for en bygning placeret uden for strandbeskyttelseslinien, men højt i landskabet.

Henvendelse om sagen kan ske til Peter og ChristinaTreschow eller grundejerforeningens bestyrelses formand. Information om drøftelserne kan læses i referatet fra generalforsamlingen den 15 juli. 2017.

Sejerøbugten reddet
Modstand og protester mod opførelse af vindmøllepark gav resultat.  Politikerne har trukket udbuddet om kystnære havvindmøller tilbage.

Sejerøbugten PDF fil (klik her)

HUSK !

  • Hunde skal være i snor uden for egen grund
  • Både skal være trukket op fra strand senest den 1. november.
  • Buske og træer ud til vej skal klippes ind så vejens bredde opretholdes jf. regler herom, så personbiler, renovationsbiler og redningsfartøjer kan passere uden problemer
  • Vandscootere og speedbåde er ikke tilladt i vort område da det er et Natura 2000 område

Afbrænding
Afbrænding i sommerhusområder og i byzone er ikke tilladt. Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i følgende tre tilfælde:

  1. Haveaffald i periode 1. dec. til 1. marts i landzone, dog højst 0,2 m3.
  2. Rent, tørt træ til hygge-og lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3
  3. Haveaffald Sankthansaften.

Se Den Lille Grønne fra Odsherred Kommune.

Beskæring
Husk, at I har pligt til at beskære træer og rabatter mod vejen langs jeres grund. Af hensyn til færdselen på vejene skal træerne langs vejene (og stier) være beskåret således, at der er rigeligt plads i begge vejsider til, at børn og andre kan færdes langs vejene, samtidig med at et køretøj passerer. Den vejledende minimums bredde og højde er 5m fri vej og 4,2m fri højde. Det er den enkelte grundejers ansvar, at sikre den nødvendige beskæring.

Renovation
Når en grundejer ønsker foretaget afhentning af husholdningsaffald, placeres den grønne affaldsspand max 1 meter fra vejskel ved ejendommens indkørsel/indgang. Se nærmere i den lille Grønne fra Odsherred Kommune. 

Motorbåde
Tænk på de badende og larmen, når I sejler med motorbåd tæt på kysten. Vandskiløb og lign. skal foregå mindst 300 meter fra land. Sæt farten ned, når I nærmer jer land. Brug af vandscootere er helt forbudt.

Støj
Foreningen henstiller, at længerevarende brug af støjende maskiner sker uden for den egentlige ferieperiode.

Plæneklipning etc. bør i videst muligt omfang foregå i perioder på dagen, hvor I generer jeres naboer mindst. Kort sagt: Vis hensyn.

Affald på standene – hold naturen ren
Går du på stranden eller i skoven så husk at tage dit affald med. På udvalgte steder er opstillet skraldespande til dette formål. Det vil være en stor hjælp hvis alle bidrager til at holde området rent løbende.

Kloakering
På Odsherred Forsynings hjemmeside kan du se opdaterede planer om kloakering.

Den tidligere formand Kirsten Møller var i februar 2019 i dialog med Odsherred Forsyning om planerne for kloakering. Et citat fra brevet fra Ghita Hansen: “.. ud fra den viden der er pt, at der vil gå meget lang tid inden at området Ordrup Næs og Kårup skov kloakeres. Der skal til stadighed arbejdes med miljøforbedringer og forbedret rensning af spildevand fra husene, som vi anvender dem i dag med opvaskemaskiner, spabade, flere miljøfremmede stoffer mv. Odsherred Forsyning skal altid arbejde på at reducere og forbedre miljøforhold, så på et tidspunkt kommer turen også til jeres område, men det er langt ude i fremtiden og teknologien kan være en helt anden end i dag, så hvordan en løsning vil se ud kan man ikke sige noget om pt.” Se brevet i sin helhed her. 

På dette link kan du læse høringssvar fra grundejerforeningens formand tilbage i 2009 i forbindelse med kloakeringsplanerne. 

 
 

 

et dejligt sted i bakkerne (billede taget af Kirsten Møller)