Vejvedligeholdelsesplan

I henhold til vedtægterne, skal alle grundejere indbetale vejbidrag hvert år, og Grundejerforeningen står for vedligeholdelsen af vejene. Herudover er det Grundejer-foreningens ansvar, at passe de fredede arealer (Hyrehøj mv, se under Deklarationer) med beskæring og græsslåning samt bekæmpelse af bjørneklo.

Parkering, kørsel og støv og brandbælter

Parkering på vejene er især i sommermånederne et problem. Du kan bruge dette skriv til at give til bilister eller lægge under en vinduesvisker hos en bilist der har parkeret uhensigtsmæssigt. Her finder du det også på engelsk og på tysk.

Vejene er grusveje. Vejene repareres hvert forår for de huller, der måtte være opstået i løbet af det forløbne år. I forbindelse med byggerier repareres vejen for bygherres regning.

Det henstilles at alle kører forsigtigt og hensynsfuldt på vejene, dvs. max 20 km i timen på de mindre veje og max 30 km i timen på de større veje – Næsgårdsvej og Næsvej.

Den bedste måde at undgå støv på er at køre langsomt på vejene. Hvis man som beboer er plaget af for megen støv kan man strø magnesiumklorid på vejen. Magnesiumklorid kan man selv købe på eks. her https://www.papirladen.dk/shop/vejsalt-magnesiumchlorid-3850p.html 

Vejene har aldrig været brandbælter i gængs forstand, det var blot en benævnelse, som vejene i vores område fik i sin tid. Det er køreveje som man i tidernes morgen kunne bruge hvis brand opstod. Ved ca. 15 deklarationer (udlægning af veje i 1934, 1935, 1936, 1941 og 1974) udlægges vejene i grundejerforeningens område i 4, 6 og i 8 meters bredde. Der er ikke brandbælter i vores sommerhusbebyggelser, men i nogle af de store skove. Vi har alene private fællesveje, med forskellige bredder og dermed afstande mellem skel.

Plan for vedligeholdelse af vejene

Plan for vejenes tilstand og vedligeholdelse, Grundejerforeningen for Kårup skov og Ordrup Næs

Generelt
Vejene i grundejerforeningens område er grusveje, som enkelte steder (stejle bakker og lignende udsatte steder) er forstærket med asfaltspor.

Vejene skal vedligeholdes og forbedres på en måde, der gør det sikkert at færdes i bil, på cykel og til fods, dog således at vejenes karakter af skov- og markveje bevares, derved indbyder de heller ikke til kørsel med for høj hastighed. Cyklister og fodgængere bør endvidere på passende vis tilgodeses ved vejrabatter, der holdes fri for beplantning, således at det er let at træde til side for bilkørsel.

Alle grundejere skal beskære beplantning ud for egen grund efter gældende kommunale forskrifter, således at der opnås et færdselsrum, der er 5 meter i bredden og 4 meter i højden.

Den maksimale tilladte hastighed på alle vores veje er 20 km/time, dog undtaget er Næsgårsvej og den offentlige del af Næsvej frem til Lang Agre med maksimalt 30 km/time.

I denne plan beskrives dels vejenes karakter dels trafikbelastningen af den pågældende vej. Vedligeholdelse af vejene fremgår af oversigten næste side, mens større reparationer og forbedringer fremgår af nedenstående.

Større reparationer og forbedringer samt vedligeholdelse foregår i foråret. Om efteråret gås vejene efter og opståede huller fyldes inden vinteren sætter ind.

Trafikbelastningen inddeles i 3 niveauer: lidt, middel, meget.

Der er på de mest trafikerede veje etableret vejprofil, så vandet løber af vejen. Vejprofilen skal dog øges flere steder.

Ligeledes er der gravet afløbsrender for regnvandet ved alle veje, disse render skal vedligeholdes, og om fornødent skal der etableres flere.

På strækninger med asfaltspor er der udlagt skærver i græsset mellem sporene for at gøre midterrabatten bæredygtig.

Til vejenes vedligeholdelse anvendes en stabilgrus 0-18, skærver 6-18, ler, og stenmel.

Oversigt over de enkelte veje:

Knarbo Mose og Knarbo Klint
( Brandbælte 1 og 2 )
Middel trafik
Vejen er et par hjulspor. Huller fyldes med grus. Bakkernes asfalt repareres med asfalt i sporene og med græs skærver/jord i mellem.

Knarbo Agre og Skjærkjær
( Brandbælte 3 og 5 )
Middel trafik
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.

Knarbovej
( Brandbælte 4 )
Middel trafik
Vejen er et par hjulspor. Huller fyldes med grus. Bakkernes asfaltkørespor vedligeholdes med asfalt og græs skærver/jord i mellem.

Nyvangsvej og Stengesvej
( Markvej 2 og 3 )
Middel trafik
Vejene er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.

Birkeberg, Røglevej
( Markvej 1 og 4 )
Megen trafik
Vejen er et par hjulspor og et stykke med vejprofil. Huller fyldes med grus.

Næsgårdsvej
Megen trafik
Vejen er en grusvej og holdes med vejprofil på op til 9 grader.Huller fyldes med grus.

Strandstien
Lidt trafik
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med skærver med jord.

Skovstien og Tværstien
Lidt trafik
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus eller skærver/(jord).

Baronens sti og Vinkelstien
Lidt trafik
Vejen er en jordvej med græs. Huller repareres med skærver og jord.

Hyrehøjvej
Middel trafik.
Vejen er et par hjulspor. Huller fyldes med grus. Bakkens asfaltkørespor vedligeholdes med asfalt og græs imellem,  skærver og jord.

Loenhøjvej
Middel trafik
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus

Næskrogen
Lidt trafik
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.

Næstoften
Lidt trafik
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.

Næsvej
Fra Næsgårdsvej til Lang Agre
Megen trafik.
Vejen er et stykke med grus som holdes med vejprofil på min. 6 g. En strækning er med asfaltforstærket kørespor med skærveforstærket græs imellem samt fire asfalterede vigepladser.
Huller fyldes med grus. Og asfaltspor repareres med asfalt og græs, skærver/jord imellem.
Bevoksningen langs vejene gennem svingene fra Næsgårdsvej til Loenhøjvej holdes nede for at sikre oversigt.

Fra Lang Agre til Næbbet
Middel til lidt trafik.
Vejen er et hjulspor med græs imellem, enkelte steder med profil. Huller fyldes med grus.

Lang Agre
Middel trafik
Vejen er en grusvej uden profil. Huller fyldes med grus.

Krogvej
Lidt trafik.
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med grus.

Digebakken, Sandvej, og Engvej
Lidt trafik.
Vejen er et par hjulspor med græs i midten. Huller fyldes med skærver og eller sand og jord.

 

et dejligt sted i bakkerne (billede taget af Kirsten Møller)