Lokalplan 6

Lokalplan nr. 6,  Ordrup Næs

Den 1. september 1980 blev der vedtaget en lokalplan for Ordrup Næs. Den omfatter dog kun Ordrup Næs, Højdevej, Hyrehøjvej og Næstoften til Røglevej, således at grunde syd for Røglevej stadig må henholde sig til 1943-deklaration og eventuelle servitutter for den enkelte ejendom. 

Planen blev tinglyst på ejendommene ved servitut af 19. januar 1981. Planen fastlægger områdets anvendelse, udstykning, veje, stier og parkering, bebyggelsens omfang, beliggenhed, ydre fremtræden og beplantning i overensstemmelse med tinglyste deklarationer.

I hovedtrækkene fastlægger lokalplanen følgende:

Udstykning af parceller på mindst ½ tdr. land (2.758 m²), jf. tinglyste deklarationer, (bemærk, at jf. deklarationer 1935-42 er mindste grundstørrelse overvejende på 3/4 tdr. land). Inden for område E, Langagre, er mindste grundstørrelse 1200 m²

Bebyggelse bebyggelsesprocenten må max være på 10%, bebygget areal skal være mindst 40 m², gæstehytte er tilladt på max 25 m², der ikke indeholder køkken eller lign. og ikke udlejes. Bygninger må kun opføres  i ét plan, evt tagetage må ikke udnyttes. Udvendige flader må ikke virke skæmmende og ingen reflekterende tagmaterialer må anvendes.  Udvendige bygningssider må kun fremtræde i hvidt, sort og jordfarver, døre og vinduer dog andre farver.

Før ny bebyggelse opføres eller der sker til- eller ombygninger skal tegninger forelægges fredningsnævnet, jf. deklarationen af 7. april 1943, “1943-fredningen”.

For at læse dokumentet klik her. (lokalplan6 050918de.pdf)