Oversigt over deklarationer

Summarisk gengivelse af indholdet i deklarationerne i kronologisk rækkefølge

Deklaration om offentlig adgang af 6. februar 1934, del af matr. nr. 4c og 8 nordkysten (omfatter den del af nordkysten, der ligger ud for Højdevej og Fladen (kysten tilhører grundejerforeningen).

Udlæg af areal langs Ordrup Strand til offentlighedens benyttelse, badning og opslagning af badetelte.

Deklaration af 6. februar 1934
for kyststrækning mod “Skoven” (omfatter den sydligste del af grundejerforeningens område, “Skoven”, afgrænset af Birkeberg, Næsgårdsvej, Vindekilde Strandvej og kysten).

Forbud mod at kyststrækningen udstykkes i parceller under 1 tdr. land (5.516,2 m²), undtaget er dog 2 solgte parceller på ½ tdr. land. Endvidere forpligtes ejeren at tåle færdselsret for offentligheden langs strandkanten ved Kårup Skov. Fredsskovspligten for området ophæves ved påtegning af 12. april 1934.

Strandarealet tilskødes grundejerforeningen den 1. august 1951.

Deklarationer tinglyst i perioden 1935-1942
Med stort set enslydende servitutbestemmelser, hvor påtaleretten  blev overdraget Fredningsnævnet den 5. december 1953

Servitutbestemmelserne blev lyst på parceller udstykket i området “Skoven”, parceller langs hele kysten ud mod vest, og sydvest fra Birkeberg op til Næbbet, samt parceller indenfor et område nord for Næsvej  mellem Plateauet og Næbbet . Bestemmelserne er tinglyst som servitut på hver enkelt ejendom. Der kan være enkelte parceller, der er udstykket senere end neden for angivet, men for disse gælder samme bestemmelser.

Deklarationer af 17/04, 4/05, 20/08, 20/12, alle 1935
Deklarationer af 25/01 og 19/12  1936
Deklarationer af 25/05 og 21/10  1937
Deklaration  af 24/08  1939
Deklaration  af 28/09  1940
Deklaration   af 15/10  1941
Deklarationer af10/09, 1/10 og 15/10  1942

Servitutbestemmelser jf. ovenstående deklarationer
Den tilladte minimumsgrundstørrelse er tinglyst som servitut på hver ejendom. Hovedparten af ejendommene har tilladt minimumsgrundstørrelse på 3/4 tdr. land = 4137 m². Der må kun opføres én beboelsesejendom, og denne må ikke beboes af mere end én familie ad gangen og navnlig ikke indrettes til feriekolonier, pensionater eller lignende. Der må ikke holdes svin eller drives erhvervsvirksomhed af nogen art. Der må ikke drives jagt eller anvendes skydevåben. Ingen bygning må opføres på grunden, førend tegninger er godkendt af Fredningsnævnet.

Deklarationer om udlægning af veje i 1934, 1935, 1936, 1941 og 1974
Ved ca. 15 deklarationer udlægges vejene i grundejerforeningens område i 4, 6 og i 8 meters bredde.

Deklaration om strandbeskyttelseslinie af 10. februar 1941
På kyststrækning i ejerlauget Ordrup og Kårup byer
Deklarationen fastlægger en byggelinie mod kysten i hele ejerlauget. I 1937 besluttede Folketinget at indføre en strandbyggelinie på 100 m, som skulle forhindre, at der kunne bygges tæt på kysten. I dag hedder byggelinien “strandbeskyttelseslinien”.

I oktober 1998 har Strandbeskyttelseskommissionen til hver grundejer fremsendt matrikelkort og flyfoto med angivelse af strandbebeskyttelsesliniens forløb over ejendommen. Inden for den fastsatte strandbeskyttelseslinie må der ikke foretages terrænændringer, udstykninger eller matrikulering, hvorved der fastsættes skel. Der må ikke opføres bygninger, etableres hegn, placeres campingvogne og lignende (gentilplantning og beplantning i eksisterende haver er dog undtaget, når det gælder haver, hvor der var lovlig bevoksning før 1. april 2001, og som siden har været opretholdt som haver).

Den nye strandbeskyttelseslinie er den 14. marts 2002 noteret i tingbogen på alle berørte strandgrunde. Vestsjællands Amt er myndighed i forhold til administration strandbeskyttelseslinien.

Deklaration om udstykning, bebyggelse, benyttelse mv. af 7. april 1943
matr. nre. 4c, 8a, 8æe, 12a og 12 ad, “1943-fredningen”  (omfatter dele af Ordrup Næs ned til Birkeberg og Næsgårdsvej. (Næsgårdens Grundejerfor­ening er ligeledes omfattet, men beskrives ikke her). Deklarationen blev også tinglyst på 12ae og 12af den 22. juni 1943.
Se også 1943 deklarationen med link

Deklaration om påtaleret for fredningsnævnet af 5. december 1953
Fredningsnævnet overdrages påtaleret vedrørende servitutter om bebyggelse, benyttelse og udstykning mv. tinglyst på parceller udstykket fra ejendom A/S  Dragsholm.  Servitutterne er lyst i perioden 1934-1941. Parcellerne fremgår af deklarationen med tilføjelse om, at påtaleretten også gælder andre ejendomme, der er pålagt lignende servitutter med påtaleret for A/S Dragsholm, det vil sige, at bl.a. deklarationer lyst i 1942 også er omfatttet.

Deklaration om fællesareal 28 februar 1973
Matr. nr. 4yø (naboareal til Hyrehøj)
Arealet udlægges til fællesareal. Det påhviler grundejerforeningen at vedligeholde arealet efter fredningsnævnets nærmere anvisninger.

Deklaration 16. februar 1973 og påtegning af  22. marts 1974
Om bebyggelse, benyttelse, veje mv. for område syd for Næsgården
Området afgrænses af Næsvej, Næstoften, Stengesvej og Næsgårdsvej. Området er omfattet af  “1943-fredningen” (område J1) og delvist af lokalplan nr. 6. Bestemmelserne følger i store træk lokalplanens bestemmelser.

Overfredningsnævnets kendelse om supplerende fredning af del af Ordrup Næs 25. juli 1986

Af væsentlige ændringer i forhold til deklaration af 7. april 1943, “1943-fredningen”:

Almenheden har ret til færdsel til fods, ophold samt badning på kyststrækningen rundt om Ordrup Næs, på Næbbet og Plateauet, endvidere ret til færdsel til fods ad sti fra den store p-plads (asparges-marken)  til Næssets nordkyst, og færdsel til fods og på cykel uden motor ad Loenhøjvej/sti samt Sandvej.

Af matr. nr. 4ah frastykkes ca. 4,2 ha til Dragsholm Kommune til offentligt tilgængeligt areal og heraf 0,5 ha til p-plads, kaldet asparges-marken. Arealet må ikke bebygges eller beplantes, dog ved p-plads kan der opføres en bygning (kiosk, toilet og lignende), der skal godkendes af fredningsnævnet. Arealet er udstykket som matr. nr. 4æc, og adkomst for Dragsholm Kommune tinglyst 22. marts 1991.

Langagre (fredningsområde E i kendelse 7. april 1943) udgår af fredningen, jf. Overfredningsnævnets beslutning af 15. marts  1978, idet Dragsholm Kommune tilkendegav at ville udarbejde en lokalplan og derigennem bevare vådområdet inden for arealet.

På matr. nr 8bg, umiddelbart nord for 4æc (område F i deklaration af 1943) må kun opføres ét sæt landbrugsbygninger, hvis beliggenhed og udformning skal godkendes af fredningsnævnet.  I givet fald nedrives nuværende avlsbygninger, hovedbygning ligeså eller frastykkes.

Fredningsmyndighederne (Vestsjællands Amt) er berettigede til at udføre nødvendige plejeforanstaltninger på Næbbet, Plateauet og 8bg (fredningsområde F), såfremt den almindelige landbrugsdrift opgives eller ophører.

Strandareal, matr. nr. 4 æb tilskødes Foreningen Ordrup Næs Naturområde 23. marts 1986.

Fredede gravhøje og dysser
Inden for  grundejerforeningens område ligger 14 fredede gravhøje og dysser, 9 af disse ligger på sommerhusgrunde. De øvrige 5:

Lånehøj og Højesten, fredet med adgang over mark, der må ikke bygges inden for 100 m fra højfod. Højene er omfattet af plejeplan og tilhører Næsgården.

Langdysse på Skovstien og en Stenkreds på Skjærkjær er fredet og omfattet af plejeplan og tilhører Grundejerforeningen.

Hyrehøj, fredet med adgang, der må ikke bygges inden for 60 meter og ikke opsættes hegn eller foretages beplantninger inden for 30 meter fra højfod. Højen er omfattet af plejeplan og tilhører Næsgården.

Lokalplan nr. 6,  Ordrup Næs
Veje, stier og parkering Næsvej er frem til p-plads ved Langagre åben for almenhedens færdsel også med bil og motorcykel. Øvrige veje og stier er åbne for færdsel til fods og på cykel, dog er motoriseret beboerkørsel tilladt. Kyststrækningerne, Næbbet, Plateauet samt kommunalt ejede arealer er åbne for almenhedens færdsel til fods. Det kommunale areal ved Næbbet samt nord for Næsgården (aspargesmarken) udlægges som offentlige opholdsarealer, der ikke må beplantes eller bebygges. Dog kan der opføres toiletbygninger.

Vådområde ved Langagre må ikke opfyldes, afvandes, benyttes til havevanding eller forurenes.

Kilder:
Tingbogen, Tinglysningskontoret Nykøbing Sj., Vestsjællands Amt og Skov- og Naturstyrelsen

Regler for jagt
På parceller, der er omfattet af “1943-fredningen”, må der ikke drives jagt eller overhovedet anvendes skydevåben, undtaget er den del, der henligger som landbrugsejendom, sålænge den benyttes som sådan. På parceller, der er omfattet af deklarationer tinglyst i perioden 1934 -1942 eller udstykket herfra, må der ikke drives jagt eller anvendes skydevåben. Næsgårdens ejer kan på sine landbrugsarealer drive jagt under hensyn til jagtlovens bestemmelser, herunder særdeles restriktive regler for brug og indskydning af jagtriffel.

et dejligt sted i bakkerne (billede taget af Kirsten Møller)