Grundejerforeningen

Kårup Skov og Ordrup Næs

Foto: Louise HarboeJapansk  Pileurt

Bestyrelsesmedlem  Henrik Harboe ses her med en økse for at vise at vi skal gøre alt for at den invasive japanske pileurt ryddes.

 

Pileurten er som man kan se meget smuk, men den fortrænger al anden vegetation. Sprøjtning med roundup virker meget lidt, væksten er så voldsom at den kan ødelægge fundamenter og veje.

 

I mange år har Skovstien til stranden mellem Skjærkjær og Birkeberg været stadig vanskeligere at passere, fordi japansk pileurt har bredt sig mere og mere.

 

Støder du på pileurt i vores område, bør den straks fjernes og destrueres, men pas på rester af stængler og rødder, idet blot 1 cm lange stykker kan slå rod igen.

 

Kontakt Hans Peter Busk, mobil 22 52 01 17 eller Henrik Harboe, mobil 40 14 91 13, hvis du har brug for råd. Se mere om Pileurt i grundjerforeningens beretning for 2019.MOL-projektet og foreningen VOKS

Motions-Oplevelses- og Legemiljøer (MOL-projektet) for alle aldersgrupper i Kårup Skov – Næsskovsdelen- er nu en realitet. De er etableret af foreningen VOKS. Tre miljøer er det foreløbigt blevet til – Eventyrdalen, Sletten og Træningsmiljøet - og to vandrestier – Eventyrstien ( hvid sti ) og Orehøjstien ( gul sti ). Midt september 2019 blev der afholdt sensommerdag og installationerne vedligeholdt  og Skovrider Jens Peter Simonsen Naturstyrelsen Vestsjælland fortalte om hvad der sker i skoven. Gå ind og kig i skoven.


Kort over området og miljøerne kan fås ved informationstavlen i Ordrup By ved busstoppestedet og i foldeholdere inde i skoven. De kan også downloades fra VOKS hjemmeside www.Kaarupskov.dk.


Du kan støtte foreningens arbejde ved at blive medlem. Det koster kun 50 kr. årligt.Mageskiftet trukket tilbage

Odsherred Kommune modtog i 2017  en henvendelse fra Peter Treschow, som ønskede  at mageskifte en del af matriklen, bestående af det ca. 4,5 ha store naturareal ”Plateauet”, - det vi kalder “Engen” med en del af det kommunale areal på Lånehøjmarken, det vi kalder “Aspargesmarken" matr. nr. 4æc, Ordrup By, Fårevejle – et ca. 3,6 ha stort areal vest for P-pladsen ved Lånehøj.


Ansøgningen er trukket tilbage, og Odsherred kommune gør derfor ikke yderligere i sagen.Hunde i snor

Min hund er opdraget ordentligt, og gør ingen fortræd” . Sådan er holdningen hos mange, der har hund.Heldigvis er langt de fleste hunde velopdragne.


Men desværre er der andre, som ikke kan styres, når de opdager der er vildt eller andre dyr  i nærheden. På strandrensdagen i maj  fandt vi et rådyrlam liggende dødt i marhalmen på stranden. Det var tydeligt for de strandrensningsfolk, der så det, at det var blevet skambidt af en hund. Derfor: hold altid hunden i snor på stranden, i skoven og ikke mindst på Næbbet  og plateauet med får og lam. Vær et godt eksempel for andre, selv om man synes der er styr på ens hund.Næsgården

Ejerne af Næsgården har orienteret Grundejerforeningen om at de har fået dispensation fra Kystdirektoratet til at placere landbrugsbyggeri, adgangsvej og have inden for Strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 8db Ordrup By - det vi populært kalder Loenhøjmarken. Der er tale om en placering af en mindre landbrugsejendom med to bygninger på hver 100 og 180 m2 og en have på 5000 m2. Dispensationen gælder alene placeringen inden for den gældende Strandbeskyttelseslinie på 300 M - til ca. 150 meter fra vandet. Kystdirektoratet deler ejernes opfattelse af at denne placering er den mest skånsomme i forhold til den landskabelige oplevelse af kysten og gravhøjene på marken. Grundejerforeningen har over for ejerne og på generalforsamlingen givet udtryk for vor holdning. Ejeren har ret til at opføre en landbrugsejendom efter at Næsgården med hovedbygning og lader er revet ned jF. Lokalplan 6. Set i dette lys finder bestyrelsen det særdeles vigtigt at den nye landbrugsbygning med tilkørselsvej bliver placeret så skånsomt som vel muligt i landskabet. Den valgte løsning og med tilkørselsvej gennem kommunens areal fra Næsvej er at foretrække frem for en bygning placeret uden for strandbeskyttelseslinien, men højt i landskabet.


Henvendelse om sagen kan ske til Peter og ChristinaTreschow eller Kirsten Møller. Information om drøftelserne kan læses i referatet fra generalforsamlingen den 15 juli. 2017.Værd at vide

Foto: Inger Hauerberg


På Næbbet igen flere gøgeurt

Takket være rydninger, der har givet plads og lys til den totalfredede gøgeurt, kan vi nu igen glæde os over, at der er endnu flere af den sjældne blomst. Husk det er forbudt at plukke den fredede gøgeurt. Heldigvis trives den fredede gøgeurt rigtig godt igen på Næsset


Sejerøbugten reddet

Modstand og protester mod opførelse af vindmøllepark gav resultat.  Politikerne har trukket udbuddet om kystnære havvindmøller tilbage.


Sejerøbugten PDF fil (klik her)


Støv på vejen

Den bedste måde at undgå støv på er at køre langsomt på vejene. Hvis  man som beboer er plaget af for megen støv kan man strø magnesiumklorid på vejen. Magnesiumklorid kan man selv købe på denne hjemmeside https://www.papirladen.dk/shop/vejsalt-magnesiumchlorid-3850p.html

En sæk på 25 kg koster 79 kr plus moms.HUSK !

  • Hunde skal være i snor uden for egen grund
  • Både skal være trukket op fra strand senest den 1. november.
  • Buske og træer ud til vej skal klippes ind så vejens bredde opretholdes jf. regler herom, så personbiler, renovationsbiler og redningsfartøjer kan passere uden problemer
  • Vandscootere og speedbåde er ikke tilladt i vort område da det er et Natura 2000 områdeAfbrænding

Afbrænding i sommerhusområder og i byzone er ikke tilladt.

Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i følgende tre tilfælde:

l. Haveaffald i periode 1. dec. til 1. marts i landzone, dog højst o,2 m3.

2. Rent, tørt træ til hygge-og lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3

3.Haveaffald Sankthansaften.


Se Den Lille Grønne 2019: den lille grønne fra Odsherreds Kommune


Beskæring

Husk, at I har pligt til at beskære træer og rabatter mod vejen langs jeres grund. Af hensyn til færdselen på vejene skal træerne langs vejene (og stier) være beskåret således, at der er rigeligt plads i begge vejsider til, at børn og andre kan færdes langs vejene, samtidig med at et køretøj passerer. Den vejledende minimums bredde og højde er 5m fri vej og 4,2m fri højde. Det er den enkelte grundejers ansvar, at sikre den nødvendige beskæring.


Renovation

Når en grundejer ønsker foretaget afhentning af husholdningsaffald, placeres den grønne affaldsspand max 1 meter fra vejskel ved ejendommens indkørsel/indgang. Bortkørsel af affald foretages hver 14. dag. (Undtaget er dog perioden i skolernes sommerferie uge 27 – 34, hvor bortkørsel foretages hver uge.)


Motorbåde

Tænk på de badende og larmen, når I sejler med motorbåd tæt på kysten. Vandskiløb og lign. skal foregå mindst 300 meter fra land. Sæt farten ned, når I nærmer jer land. Brug af vandscootere er helt forbudt.


Støj

Foreningen henstiller, at længerevarende brug af støjende maskiner sker uden for den egentlige ferieperiode.

Plæneklipning etc. bør i videst muligt omfang foregå i perioder på dagen, hvor I generer jeres naboer mindst. Kort sagt: Vis hensyn.


Vejene

Vejene er grundejernes fælles ejendom. Foreningen opfordrer til, at hastigheden er på 20 km på de mindre veje og stier og på max. 30 km. Det opfordres kraftigt til at dette overholdes. Der er alle steder børn og gående på vejene. Husk også at tænke over støvplagen, se i bakspejlet.


Parkering

Parkering på vore veje er ikke tilladt. Gæster skal parkere inde på værtens grund. Derudover skal benyttes de etablerede parkeringspladser, der er markeret med parkeringsskilt.


Affald på standene - hold naturen ren

Går du på stranden eller i skoven så husk at tage dit affald med. På udvalgte steder er opstillet skraldespande til dette formål. Det vil være en stor hjælp hvis alle bidrager til at holde området rent løbende.


Kloakering og fremtid

Vores formand, Kirsten Møller har sendt brev til Odsherred Forsyning om kommende planer for kloakering.  Efterfølgende har hun haft en god dialog  med direktøren Ghita Hansen.  De to holdt møde  2. feb. Som det fremgår  af både dialogen og Ghita Hansens brev, tager det lang tid før kloakering vil ske i vores område.    Se brevet i sin helhed her (Klik her)


Et  citatfra Ghita Hansens brev

ud fra den viden der er pt, at der vil gå meget lang tid inden at området Ordrup Næs og Kårup skov kloakeres. Der skal til stadighed arbejdes med miljøforbedringer og forbedret rensning af spildevand fra husene, som vi anvender dem i dag med opvaskemaskiner, spabade, flere miljøfremmede stoffer mv. Odsherred Forsyning skal altid arbejde på at reducere og forbedre miljøforhold, så på et tidspunkt kommer turen også til jeres område, men det er langt ude i fremtiden og teknologien kan være en helt anden end i dag, så hvordan en løsning vil se ud kan man ikke sige noget om pt.


 

Til Odsherred Kommune

Charlottenlund, den 29. april 2009

 

Høring vedr. kloakeringsplaner for sommerhusområder

 

I februar vedtog Odsherred Byråd et forslag til kommunens spildevandsplaner.

Planerne har været sendt i høring i perioden 3. marts – 27. april 2009

I den anledning skal Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs udtale følgende:

 

Umiddelbart synes grundlaget for beslutningen om kloakering af alle sommerhuse og en investering i størrelsesordnen 2 milliarder kroner at være foretaget på et meget overordnet niveau. Der synes ikke nærmere at være taget højde for områdernes meget forskellige karakter, ligesom en nærmere vurdering af nytteværdien af så stor en investering i forhold til de forskellige sommerhusområder i kommunen ikke nærmere er belyst.

 

Denne forenings sommerhusgrunde er eksempelvis kendetegnet ved forholdsvis store grunde, hvor   nedsivningsanlæg eller septiktanke ikke nødvendigvis kan karakteriseres som uhensigtsmæssige eller forurenende. Vort område vil endvidere stille særlige krav til et velfungerende kloakeringsanlæg på grund af den store udstrækning og den forholdsvis begrænsede brug af anlægget. Normalt forudsætter et kloakeringsanlæg en vis gennemstrømning for at være velfungerende.

 

Det kan i den forbindelse nævnes, at det tidligere fra Dragsholm kommunes side har været overvejet at kloakere vort område, men planerne blev for år tilbage opgivet blandt andet på grund af områdets udstrækning, de geografiske forhold, og den forventede forholdsvis lille udnyttelse af anlægget.

 

Kommunens nuværende planer vil endvidere involvere temmelig store udgifter for den enkelte grundejer til trods for, at denne typisk allerede har et velfungerende nedsivnings- eller septiktankanlæg måske oven i købet udskiftet eller etableret inden for en kortere årrække forud for kloakeringen.

 

Disse forhold bør nøje vurderes og inddrages ikke mindst i den mere detaljerede planlægning af kloakeringen. Herunder bør det overvejes, hvorledes der kan etableres mere lempelige tvangstilslutningsvilkår for ejere, der for nylig måtte have investeret i egne lokale spildevandsanlæg.

 

Foreningen skal endvidere pege på, at sommerhusejerne vil udgøre en meget stor del af det kommende kloakeringsanlægs brugere i forhold til helårsbeboende, og en form for repræsentation af sommerhusejernes interesser i spildevandsselskabets bestyrelse bør derfor overvejes.

 

Foreningen har ikke yderligere bemærkninger til de vedtagne planer på nuværende tidspunkt, men vil forvente at blive inddraget, når den nærmere detailplanlægning af områdets kloakering tager mere endelig form.

 

Foreningen skal beklage, at bemærkninger først sendes efter fristens udløb den 27. april 2009.

 

Med venlig hilsen

 

Adam Frølund

Formand for Grundejerforeningen Kårup Skov og Ordrup Næs